Ochrana osobních údajů

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

mnohokrát děkujeme za Váš zájem o místo u firmy weba Olomouc s.r.o. Ochrana dat je pro nás velmi důležitá, a proto bychom Vás rádi informovali o využití Vašich údajů v souvislosti s Vaší žádosti o místo (články 13 a 14 GDPR) v naší společnosti. Zpracování dat (jméno, e-mail a další informace)  vždy probíhá v souladu s GDPR.

Tento dopis slouží k informování o zpracování Vašich osobních údajů a informování o Vašich právech týkajících se těchto Vašich údajů. Podle GDPR jsou osobními údaji všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelá v této souvislosti znamená, že na základě těchto informací lze vyvodit závěry o příslušné osobnosti (čl. 4 odst. 1 GDPR). Jako společnost zpracováváme Vaše údaje v souladu s čl. 4 odst. 2 GDPR (ukládání, smazání, používání nebo interní předávání dat).

Vaše údaje budou zpracovány na základě Vaší žádosti, aby bylo možné rozhodnout, zda může vzniknout pracovní poměr. Především jsou důležité Vaše znalosti, schopnosti a odborná kvalifikace.

Z našeho pohledu přijmeme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom poskytli komplexní ochranu pro Vaše údaje (článek 32 GDPR). Nemůžeme však zajistit, že při přenosu dat přes internet nevzniknou mezery v bezpečnosti.

1 Datové kategorie

S Vaší žádostí o místo ve weba Olomouc s.r.o. od Vás obdržíme osobní údaje. V některých případech lze také využít údaje od třetích stran (Xing, LinkedIn).

Jedná se přitom o Vaše osobní údaje, které dáte k dispozici, jako například o Vaši odborné kvalifikaci a znalostech nebo dovednostech. Tyto pro nás představují důležitou výběrovou základnu. Dále upozorňujeme, že během pohovorů se budou konat zápisy z jednání.

2 Účel zpracování a právní základ

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro účely procesu žádosti o místo. Vaše údaje nebudou předány třetím osobám. Jejich další předání se uskutečňuje pouze interně  odpovědným vedoucím oddělení.

Pokud nastane pracovní poměr, mohou být vaše údaje zpracovány podle právních předpisů. V případě zaměstnání obdržíte ještě jednou zvlášť informace pro zaměstnance týkající se ochrany dat a zpracování Vašich údajů v naší společnosti.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je § 38 DSG ve spojení s článkem 6 GDPR.

Kromě toho může být toto zpracování také legální, pokud udělíte výslovný souhlas s evidováním žádosti pro pozdější výběrové řízení na místo. Tento písemný souhlas musí společnost obdržet do jednoho týdne. Vaše údaje budou uchovány po dobu jednoho roku po skončení výběrového řízení na místo a budou zohledněny pro jiné pozice. Poté budou data neodvolatelně odstraněna.

3 Předávání dat

Vaše osobní údaje, které obdržíme na základě Vaší žádosti o místo, budou předány pouze interně vždy odpovědnému vedoucímu oddělení. Kromě toho má odpovědný zaměstnanec personálního oddělení přístup k Vašim údajům v žádosti o místo. Vaše údaje nebudou za žádných okolností předány třetím osobám.

4 Doba uložení

V zásadě budou Vaše údaje uchovávány pouze tak dlouho, jak to vyžaduje zákon nebo bude-li to nutné pro žádost o místo.

Vaše údaje budou uloženy tak, jak je zde uvedeno:

  1. Po dobu trvání ucházení se o místo
  2. V případě zamítnutí žádosti
    • Až do sdělení rozhodnutí o zamítnutí
    • Tak dlouho, pokud budou údaje potřebné k objasnění jakýchkoli dotazů nebo sporů - nejdéle však do 6 měsíců ode dne odeslání rozhodnutí o zamítnutí
  3. V případě evidování
    • V případě výslovného souhlasu s evidováním budou Vaše údaje trvale odstraněny rok po ukončení procesu podání žádosti.

5 Práva žadatelů

Podle GDPR máte v zásadě právo na informace, opravu, odstranění, omezení, přenositelnost dat a námitky. K tomuto je nezbytné písemné oznámení společnosti weba Olomouc s.r.o.

Pokud by došlo k porušení ochrany Vašich údajů, což by znamenalo vysoké riziko pro Vaše osobní práva a svobody, a toto riziko nemůžeme odstranit vhodnými technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními, okamžitě Vás budeme informovat.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo jsou-li Vaše nároky na ochranu údajů porušeny  jiným způsobem, můžete podat stížnost orgánu pro ochranu údajů. 

Máte-li další otázky týkající se ochrany údajů, obraťte se prosím na příslušné oddělení nebo na odpovědného pracovníka pro ochranu údajů.

 

6 Kontakt

HR manažer

Ondřej Zíma

privacy@weba.cz

tel: 585 511 093