Kodex chování

NÁŠ ZÁVAZEK K INTEGRITĚ A ETICE

Ve společnosti weba je dodržování předpisů více než jen povinnost - je to ústřední součást naší firemní kultury. Spoléháme na jasné procesy, pevné struktury, definovaná pravidla chování a komplexní školení ve všech našich výrobních závodech, abychom zajistili dodržování zákonných požadavků i našich interních směrnic.

Dodržování lidských práv a pracovněprávních předpisů


Zavazujeme se dodržovat pracovní právo a plně respektovat lidská práva. Naším cílem je prosazovat spravedlnost a respekt vůči všem zaměstnancům a obchodním partnerům při všech našich činnostech.

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A SMLOUV


Základem naší činnosti je dodržování všech příslušných zákonů, předpisů a smluvních závazků. Je pro nás důležité, aby naši zaměstnanci byli vždy informováni a proškoleni, aby mohli tyto požadavky správně realizovat.

OCHRANA DAT A ZACHÁZENÍ S INFORMACEMI


Ochrana údajů a odpovědné zpracování informací jsou pro nás zásadní. Přísně dodržujeme předpisy o ochraně osobních údajů a zavádíme opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti svěřených informací.

UDRŽITELNOST A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a aktivně se zavazujeme k udržitelnému chování. Nedílnou součástí našich obchodních postupů je dodržování zákonů na ochranu životního prostředí a podpora environmentálního povědomí.

Přečtěte si kodex chování

Náš kodex chování odráží náš závazek k etickému chování a společenské odpovědnosti. Řídíme se jím při naší každodenní práci a pomáhá nám posilovat důvěru našich zákazníků, partnerů a společnosti. Čtěte dále a dozvíte se všechny podrobnosti o našich základních zásadách a o tom, jak jsou v naší společnosti uplatňovány.  

číst